Účetnictví na klíč - od začátku do konce

AC-účetnictví s.r.o.

Fojtovice 114, Krupka
a Masarykova třída 84, Teplice
777 147 497
kutkova@ac-ucetnicvi.cz

Jak se počítá solidární daň za rok 2014?
Všichni zaměstnanci a OSVČ s vyššími příjmy odvádějí i v roce 2014 takzvanou solidární daň. Ta za loňský rok činí 7 % z příjmu nad 1 245 216 Kč.

Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifi kovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifi kovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů

Reklamy – Facebook a Google Adwords a DPH

V případě, že nejsme plátcem DPH a pro svoji činnost využijeme reklamní systém Facebook nebo Google Adwords, tedy služby od firem, jež nemají sídlo v tuzemsku, je nezbytné se zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH.

Pokud výdaje za tyto služby uplatňujeme jako výdaj, který souvisí s naší samostatnou činností, při objednávání služby musíme uvést, že si kupujeme službu jako podnikatel, podle toho nám pak fakturují. (Přijmeme-li službu jako soukromá osoba, k DPH se nemusíme registrovat, zdanění provede poskytovatel služby.) 

Daňové přiznání k DPH

Služby ze zemí EU

Služby ze zemí mimo EU

Jsme-li plátce DPH či identifikovaná osoba, vždy po skončení zdaňovacího období podáme daňové přiznání k DPH.

Identifikovaná osoba uvádí jen příhraniční plnění, pro plnění tuzemská zůstává neplátcem DPH. A protože Facebook i Google Adwords fakturují z Irska, uvedeme plnění na řádek 5 daňového přiznání k DPH. Uvedeme DPH, které si samovyměříme v základní sazbě.

V případě, že jsme plátcem DPH, uplatníme i nárok na odpočet DPH, vyplníme úplně stejně i řádek číslo 43.

Pokud jsme jen identifikovaná osoba, nárok na odpočet nemáme, tzn., že vypočtenou DPH pouze odvedeme.

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Pokud zakoupíme službu od osoby mimo EU neusazené v tuzemsku, vyplníme řádek 12 (13) daňového přiznání a dopočítáme DPH.

 

Pokud jsme plátce, tak si zároveň můžeme uplatnit nárok na odpočet na řádku 43 (44) přiznání.

Plnění uvedeme i v kontrolním hlášení, a to v části A.2. (Je to stejné, jako přijetí služby od osoby usazené v EU s tím rozdílem, že tu od EU dáváme na řádek 5 přiznání.) Podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, takže v kontrolním hlášení necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

 

 

Kontrolní hlášení

Pokud jsme plátce DPH, plnění od osob usazených v EU (AdWords, Facebook) uvedeme i v kontrolním hlášení, a to jednotlivě, i když jde o malé částky. I když v daňovém přiznání k DPH uvádíme údaj na dvou různých místech, v kontrolním hlášení uvedeme jen údaje z řádku 5 přiznání, a to do části A.2 kontrolního hlášení. Jednotlivé částky vypíšeme i s DPH, kterou dopočteme v základní sazbě. Uvedeme i datum povinnosti přiznat DPH, DIČ (VAT) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu.

 

Jsme-li identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

 

Přepočet měn

Máme-li fakturu v cizí měně a i platba je provedena v cizí měně, pro účely DPH ji přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, denním nebo pevným kurzem vyhlášeným ČNB. Pevný kurz si stanovíme vnitřní směrnicí, předem na určité období, například čtvrtletí, nebo rok. Můžeme si stanovit, že budeme celý rok přepočítávat kurzem platným k 1. lednu příslušného roku.

Používáme-li přepočet denním kurzem, bereme den uskutečnění zdanitelného plnění (většinou den poskytnutí služby) nebo den poskytnutí úplaty, a to ten den, který nastal dříve.

 

Daňové zvýhodnění na dítě 2016

2015

2016

Daňová sleva na první vyživované dítě je 13.404 Kč za rok, na druhé dítě 15.804 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 17.004 Kč za rok.

Daňová sleva na první vyživované dítě je 13.404 Kč za rok, na druhé dítě 17.004 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 20.604 Kč za rok

 

Výše daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, jde o dohodu poplatníků. Pokud vyživujeme ve společně hospodařící domácnosti více dětí, jsou pro tento účel posuzovány dohromady.

V případě, že uplatňujeme výdaje paušálem procentem z příjmů, není možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

 

Daňový bonus

Pokud máme nízkou daň a nevyčerpáme slevu, získáme zbytek daňového zvýhodnění formou tzv. daňového bonusu, to ale jen v případě, že naše roční příjmy převyšují šestinásobek minimální mzdy. Čerpání daňového bonusu je omezeno tím, že můžeme vyčerpat maximálně 60.300-, Kč za rok.

 

Na jaké dítě je možné slevu či bonus uplatnit

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé dítě žijící s námi v domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit. Není možné uplatnit slevu například na dítě družky. Můžeme ji však uplatnit i na dítě druhého z partnerů, pokud jsme registrovaní partneři. Další méně časté případy popisuje §35 c) zákona o daních z příjmů.

Slevu je možné uplatnit i na dítě, které studuje na střední či vysoké škole v zahraničí, pokud dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postavena na úroveň střední nebo vysoké školy v České republice. Toto dokládáme k daňovému přiznání potvrzením od zahraniční školy a potvrzením ministerstva o tom, že studium na té konkrétní škole v zahraničí je postaveno na stejnou úroveň jako studium v ČR.

 

Skutečnost, že dítě žije s námi v domácnosti, prokážeme svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani, které přiložíme k daňovému přiznání.  Čestné prohlášení druhého rodiče, že "neuplatňuje slevu na dítě", je lépe přiložit také k daňovému přiznání.

 

Upřesnění uplatnění slevy

V případě, že podmínky pro uplatnění slevy či bonusu trvají jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny, případně se v něm dítě narodilo. U střední školy, pokud ji dítě studuje řádně, se počítá výuka od 1.9.-31.8. následujícího roku. V případě, že dítě skončí studium během roku, počítá se každý měsíc, na jehož začátku dítě ještě studovalo.

 

Další podrobnosti viz § 35c zákona o daních z příjmů.

 

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

 

Zálohy na soc. pojištění musíme měsíčně platit alespoň v takové výši, která nám vyšla v posledním přehledu příjmů. Pokud s podnikáním začínáme nebo v případě, když nám v přehledu příjmů za loňský rok vyšla nižší záloha než je minimální, platí se zálohy minimální. Jestli je naše výdělečná činnost vedlejší činností a nebo máme nízký zisk, není třeba platit zálohy vůbec.

Minimální zálohy

  od května 2016 do dubna 2016
vedlejší činnost 789 Kč 778 Kč
hlavní činnost 1972 K4 1943 Kč

 

Zálohy je možné některé měsíce nebo i po celý rok stanovit vyšší. Je potřeba, aby byl vyměřovací základ pro zálohu zvolen tak, aby to byla alespoň polovina daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

 

Splatnost záloh je vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je považován den, kdy platba došla na správný účet. Veškeré platby, které zašleme na účet OSSZ do 20. dne následujícího měsíce budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

 

 

Zálohy na zdravotní pojištění musíme platit každý měsíc v případě, že máme výdělečnou činnost jako hlavní příjem. Platíme ji ve výši, která nám vyšla v posledním přehledu. Pokud vyšlo méně než minimální záloha, je potřeba zaplatit alespoň tu minimální výši. Horní hranice výše záloh neexistuje. Po konci roku podáme Přehled pojistného a to buď doplatíme, nebo nám pojišťovna přeplatek vrátí. V případě, že máme samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem a v přehledu za minulý rok nám vyšlo méně než je minimální záloha, je nutné platit alespoň  tu minimální. Minimální zálohu zaplatíme i v případě ztráty v loňském roce nebo pokud s podnikáním začínáme a přehled jsme doposud nepodávali.

Minimální zálohy

  do prosince 2015 od ledna 2016
minimum při hlavní činnosti 1797 Kč 1823 Kč

 

Zálohy nemusíme platit u vedlejšího příjmu. Zároveň je možné neplatit měsíční zálohy a vše zaplatit najednou až po konci roku na základě přehledu.

 

Pokud patříme do kategorie za kterou platí pojistné stát (student, starobní či invalidní důchodce, žena pečující o malé dítě), platíme zálohy jen podle zisku z předešlého roku. Po skončení roku a podání přehledu, doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. V roce, kdy s podnikáním začínáme , zálohy neplatíme až do podání prvního přehledu.

Záloha je vždy spsplatná do 8. dne následujícího měsíce. Dnem platby je den, kdy je platba připsána na účet pojišťovny.

 

Daňové přiznání k DPH

 

  • Plátce DPH podává na FÚ přiznání k DPH a to i v případě, že během zdaňovacího období neměl žádné plnění. Do přiznání se zadají údaje z evidence pro DPH a spočítá rozdíl mezi DPH vybranou od zákazníků a DPH zaplacenou dodavatelům u níž se bude uplatňovat nárok na odpočet DPH. Dále se do přiznání zapíší případná přeshraniční plnění (pokud byla taková plnění - je nutné vyplnit souhrnné hlášení).
  • Identifikovaná osoba vyplní do přiznání k DPH jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění je neplátcem DPH. Pokud tedy nevznikla daňová povinnost, neodvádí se daň a není třeba podávat přiznání. V případě, že poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, podává se i souhrnné hlášení.

 

Vše se vyplňuje online pomocí daňového portálu EPO a odeslat se musí elektronicky. Od roku 2016 je eletronické podání pro plátce DPH jediným správným způsobem odeslání daňového přiznání k DPH.

Daňové přiznání k DPH se podává vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíc, čtvrtletí). Identifikované osoby jej podávají měsíčně.

DPH je nutné platit tak, aby byly peníze na účtu FÚ nejpozději poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Platit je možné osobně na pokladně FÚ či převodem na příslušný účet FÚ.

 

 

V případě, že v daňovém přiznání byly chyby, je nezbytné k němu podat dodatečné přiznání, kde se vyčíslí rozdíly oproti řádnému přiznání. Pokud se bude doplácet rozdíl, vyměří FÚ penále za pozdní úhradu.

 

Školkovné - Sleva daně za umístění dítěte ve školce 2015


Slevu za umístění dítěte ve školce je možné využít od roku 2014. Od roku 2016 se zužuje okruh zařízení, do nichž můžeme dítě umístit a zároveň slevu využít. Slevu je možné uplatnit ve výši výdajů (mimo stravného), které jsme prokazatelně vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce. Za každé vyživované dítě můžeme uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2015 je to 9.200 Kč).

Abychom školkovné mohli využít, musíme mít umístěné dítě v takzvaném "předškolním zařízení", což je v některém z těchto zařízení:

  • mateřská škola dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona

 

Viz  § 35 ba odst. 1g a dále § 35 bb Zákona o daních z příjmů. 

 

Termín pro odevzdání - přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2014

Přehled za rok 2014 podává OSVČ nejpozději do 4. května 2015, případně do 3. srpna 2015 zpracovává-li přiznání daňový poradce (nutno doložit do 30. 4. 2015).

Novela zákona o daních z příjmů

Pod číslem 127 Sbírky předpisů vyšla dne 4. 6. 2015 drobná novela zákona o daních z příjmů. Týká se slevy za umístění dítěte. Pojem "zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona" byl nahrazen pojmem "předškolní zařízení", který zahrnuje mateřské školy, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou.

Jednoduché účetnictví

V Poslanecké sněmovně je do schvalovacího procesu připravena novela zákona o účetnictví, která novelizuje také ustanovení týkající se jednoduchého účetnictví.
Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud
a.) není plátcem daně z přidané hodnoty,...
b.) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
c.) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1.500.000 Kč a
d.je současně
e.) spolkem a pobočným spolkem,
f.) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
g.) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
h.) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
i.) honebním společenstvem.

Novelu zákona o účetnictví najdete v dokumentech Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 398. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2016.

Pojistné

Už jste si letos změnili výše plateb na pojistné? Termíny splatnosti se blíží Zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1797 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 9. 2. 2015.

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2015
Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost

Náhrady za používání vozidel

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a ceny pohonných hmot od 1. 1. 2015
Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se letos oproti roku 2014 nemění a zůstává na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy. Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech pro rok 2015 zvyšují o dvě až čtyři koruny.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2014). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu