Účetnictví na klíč - od začátku do konce

Reklamy – Facebook a Google Adwords a DPH

V případě, že nejsme plátcem DPH a pro svoji činnost využijeme reklamní systém Facebook nebo Google Adwords, tedy služby od firem, jež nemají sídlo v tuzemsku, je nezbytné se zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH.

Pokud výdaje za tyto služby uplatňujeme jako výdaj, který souvisí s naší samostatnou činností, při objednávání služby musíme uvést, že si kupujeme službu jako podnikatel, podle toho nám pak fakturují. (Přijmeme-li službu jako soukromá osoba, k DPH se nemusíme registrovat, zdanění provede poskytovatel služby.) 

Daňové přiznání k DPH

Služby ze zemí EU

Služby ze zemí mimo EU

Jsme-li plátce DPH či identifikovaná osoba, vždy po skončení zdaňovacího období podáme daňové přiznání k DPH.

Identifikovaná osoba uvádí jen příhraniční plnění, pro plnění tuzemská zůstává neplátcem DPH. A protože Facebook i Google Adwords fakturují z Irska, uvedeme plnění na řádek 5 daňového přiznání k DPH. Uvedeme DPH, které si samovyměříme v základní sazbě.

V případě, že jsme plátcem DPH, uplatníme i nárok na odpočet DPH, vyplníme úplně stejně i řádek číslo 43.

Pokud jsme jen identifikovaná osoba, nárok na odpočet nemáme, tzn., že vypočtenou DPH pouze odvedeme.

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Pokud zakoupíme službu od osoby mimo EU neusazené v tuzemsku, vyplníme řádek 12 (13) daňového přiznání a dopočítáme DPH.

 

Pokud jsme plátce, tak si zároveň můžeme uplatnit nárok na odpočet na řádku 43 (44) přiznání.

Plnění uvedeme i v kontrolním hlášení, a to v části A.2. (Je to stejné, jako přijetí služby od osoby usazené v EU s tím rozdílem, že tu od EU dáváme na řádek 5 přiznání.) Podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, takže v kontrolním hlášení necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

 

 

Kontrolní hlášení

Pokud jsme plátce DPH, plnění od osob usazených v EU (AdWords, Facebook) uvedeme i v kontrolním hlášení, a to jednotlivě, i když jde o malé částky. I když v daňovém přiznání k DPH uvádíme údaj na dvou různých místech, v kontrolním hlášení uvedeme jen údaje z řádku 5 přiznání, a to do části A.2 kontrolního hlášení. Jednotlivé částky vypíšeme i s DPH, kterou dopočteme v základní sazbě. Uvedeme i datum povinnosti přiznat DPH, DIČ (VAT) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu.

 

Jsme-li identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

 

Přepočet měn

Máme-li fakturu v cizí měně a i platba je provedena v cizí měně, pro účely DPH ji přepočítáme podle § 4 odst. 5 zákona o DPH, denním nebo pevným kurzem vyhlášeným ČNB. Pevný kurz si stanovíme vnitřní směrnicí, předem na určité období, například čtvrtletí, nebo rok. Můžeme si stanovit, že budeme celý rok přepočítávat kurzem platným k 1. lednu příslušného roku.

Používáme-li přepočet denním kurzem, bereme den uskutečnění zdanitelného plnění (většinou den poskytnutí služby) nebo den poskytnutí úplaty, a to ten den, který nastal dříve.

 

Daňové přiznání k DPH

 

  • Plátce DPH podává na FÚ přiznání k DPH a to i v případě, že během zdaňovacího období neměl žádné plnění. Do přiznání se zadají údaje z evidence pro DPH a spočítá rozdíl mezi DPH vybranou od zákazníků a DPH zaplacenou dodavatelům u níž se bude uplatňovat nárok na odpočet DPH. Dále se do přiznání zapíší případná přeshraniční plnění (pokud byla taková plnění - je nutné vyplnit souhrnné hlášení).
  • Identifikovaná osoba vyplní do přiznání k DPH jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění je neplátcem DPH. Pokud tedy nevznikla daňová povinnost, neodvádí se daň a není třeba podávat přiznání. V případě, že poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, podává se i souhrnné hlášení.

 

Vše se vyplňuje online pomocí daňového portálu EPO a odeslat se musí elektronicky. Od roku 2016 je eletronické podání pro plátce DPH jediným správným způsobem odeslání daňového přiznání k DPH.

Daňové přiznání k DPH se podává vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíc, čtvrtletí). Identifikované osoby jej podávají měsíčně.

DPH je nutné platit tak, aby byly peníze na účtu FÚ nejpozději poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Platit je možné osobně na pokladně FÚ či převodem na příslušný účet FÚ.

 

 

V případě, že v daňovém přiznání byly chyby, je nezbytné k němu podat dodatečné přiznání, kde se vyčíslí rozdíly oproti řádnému přiznání. Pokud se bude doplácet rozdíl, vyměří FÚ penále za pozdní úhradu.

 

Novela zákona o daních z příjmů

Pod číslem 127 Sbírky předpisů vyšla dne 4. 6. 2015 drobná novela zákona o daních z příjmů. Týká se slevy za umístění dítěte. Pojem "zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona" byl nahrazen pojmem "předškolní zařízení", který zahrnuje mateřské školy, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou.

Jednoduché účetnictví

V Poslanecké sněmovně je do schvalovacího procesu připravena novela zákona o účetnictví, která novelizuje také ustanovení týkající se jednoduchého účetnictví.
Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud
a.) není plátcem daně z přidané hodnoty,...
b.) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
c.) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1.500.000 Kč a
d.je současně
e.) spolkem a pobočným spolkem,
f.) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
g.) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
h.) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
i.) honebním společenstvem.

Novelu zákona o účetnictví najdete v dokumentech Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 398. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2016.

Náhrady za používání vozidel

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a ceny pohonných hmot od 1. 1. 2015
Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se letos oproti roku 2014 nemění a zůstává na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy. Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech pro rok 2015 zvyšují o dvě až čtyři koruny.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2014). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu

Kontakt

AC-účetnictví s.r.o.

kutkova@ac-ucetnicvi.cz

Fojtovice 114, Krupka
a Masarykova třída 54, Teplice

777 147 497

Vyhledávání

Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifi kovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifi kovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů

Zaokrouhlení DPH


Nový způsob výpočtu DPH od 1. 10. 2019

Od 1. dubna 2019 platí nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob výpočtu DPH. Společně s novelou vstoupilo v účinnost také 6měsíční přechodné ustanovení, které umožňuje počítat DPH původním způsobem až do 30. září 2019

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode